Povinně zveřejňované informace

 

1.   Název
Obec Valdíkov
2.   Důvod a způsob založení:
Obec Valdíkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 2. 3. 1992 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3.   Organizační struktura
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a členové zastupitelstva. V čele obecního úřadu je starosta (neuvolněný), který odpovídá za jeho činnost.
Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu.Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.
4.   Kontaktní spojení
 
4.1   Kontaktní poštovní adresa
Valdíkov 8
675 03 Budišov
4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Valdíkov 8
4.3   Úřední hodiny
Čtvrtek: 17:00 – 19:00 hod
4.4   Telefonní čísla
568 875 777
4.5   Čísla faxu
568 875 777
4.6   Adresa internetové stránky
www.valdikov.cz
4.7   Adresa e-podatelny
ou.valdikov@seznam.cz
4.8   Další elektronické adresy
 
5.   Případné platby lze poukázat:
20928-711/0100
6.   IČ
44065523
7.   DIČ
 
8.   Dokumenty
 
8.1   Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty
8.5   Rozpočet
Rozpočet
9.   Žádosti o informace
Obecní úřad Valdíkov 8
ou.valdikov@seznam.cz
10.   Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Valdíkov 8
ou.valdikov@seznam.cz
11.   Opravné prostředky
 
12.   Formuláře
Formuláře
13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů – Řešení životních situací
14.   Předpisy
 
14.1   Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
14.2   Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy
15.   Úhrady za poskytování informací
 
15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací
Úhrady za poskytování informací
15.2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16.   Licenční smlouvy
 
16.1   Vzory licenčních smluv
Vzory licenčních smluv
16.2   Výhradní licence
Výhradní licence
17.   Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.
 

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.  

Rok 2018 – Výroční zpráva rok 2017

Rok 2018 – Výroční zpráva rok 2018

 

Vyhlášky:2014

Obecně závazná vyhláška č.1-2014 – třídění odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2-2014 – místní poplatky,sběr

Obecně závazná vyhláška č.3-2014 – poplatek ze psů

Jednací řád Obce Valdíkov:

Jednací řád Obec Valdíkov

 

GDPR:

Oznámení o jmenování pověřence

Zásady ochrany osobních údajů – Obec Valdíkov

informační doložka