Hasiči

Od počátku 20.století, kdy docházelo nejčastěji k zakládání hasičských sborů v okolních obcích se tato možnost však naší obci nevyužila. Důvody je dnes již těžko zjišťovat. Při několika málo požárech, které zde v obci byly od této doby, musely zasahovat sbory z okolních obcí. Ta pravá a vhodná chvíle přišla až v roce 1975. Bylo to dáno likvidací požárního sboru v obci Skryje, poblíž atomové elektrárny Dukovany, který byl zrušen a to současně s celou obcí, která byla nucena stavbě této elektrárny ustoupit. Pan Květoslav Jurek, jakožto tehdejší pracovník na této stavbě a který má k naší obci určitý vztah, a to že jeho manželka pochází z naší vesnice, kolem sebe soustředil skupinu nadšenců, která zajistila vše potřebné, aby zde došlo k založení sboru. Základní vybavení bylo k dispozici. A to motorová stříkačka PPS-8 s nástavbou a s patřičným vybavením. Byly pořízeny i uniformy a činnosti sboru již nic nebránilo v cestě. Sám iniciátor byl zvolen do čela sboru, pod tehdejším názvem Svaz požární ochrany, jako předseda a to všemi 22 zakládajícími členy, dne 16.5.1975

 

Jako zbrojnice byl adaptován na to brigádně prostor v domě číslo popisné 4 u Němců, který byl v tehdejší době v užívání JZD Budišov. Jako první velitel byl zvolen Koš Karel, strojník Hájek Jaroslav, prevence připadla Runkasu Karlovi st., a funkce hospodáře a pokladníka panu Smrčkovi Františku st. Druhý rok po založení bylo uspořádáno v měsíci květnu okrskové cvičení okrsku Budišov, kam náš sbor správnou připadl. A to pod Škorpíkovým mlýnem u rybníka Opatského. Naše mužstvo zde ještě necvičilo, ale sbíralo zkušenosti a zajišťovalo celou akci. Ještě v témže roce  nově založený sbor zasahoval při dvou lesních požárech v blízkosti obce. Postupem času docházelo k personálním změnám a předsedu Jurka ve funkci vystřídal Perna Zdeněk. Post velitele převzal Hájek Jaroslav a strojníkem byl v roce 1977 pověřen Pavlíček Jan 1954, který v době založení sboru vykonával základní vojenskou službu. Po Zdeňkovi Pernovi krátký čas vykonával funkci starosty sboru Klusáček Zdeněk. Prevence přešla na Karla Runkasa ml., velitelem se stal Otoupal Jiří.

V roce 1979 se podařilo terénní automobil M-461 zvaný Gaz, který byl po generální opravě a ve vlastnictví sboru a byl až do roku 1998. Tento byl obci Valdíkov, jakožto majitelem odprodán, a bylo pořízeno nové terénní auto ARO – 240, které vlastní sbor doposud. V roce 1990 se podařilo zakoupit motorovou stříkačku PPS-12 z tehdejšího podniku Litex Písek, provoz Týn nad Vltavou.  Nebyla nová, avšak po opravě a ve velice dobrém stavu. Byla pořízena včetně nástavby i s příslušenstvím. Rok 1989 se v důsledku změny politického systému v naší republice dotkl i našeho sboru, nejen tím, že jako všude jinde došlo ke změně názvu z dřívějšího Sboru požární  ochrany na Sbor dobrovolných hasičů, ale v rámci napravování vlastnických stavů, byla navrácena zadaptována zbrojnice v čísle popisném 4 původními vlastníku a bylo proto nutno vybudovat nové prostory pro uskladnění techniky. Naskýtala se jediná možnost, a to adaptace stávajícího objektu bývalé stodoly na čísle popisném 8 – Na hájence.

Během dvou let zde byla technika provizorně uložena a zároveň probíhala rozsáhlá rekonstrukce, kterou financovala obec Valdíkov za brigádnické činnosti členů sboru byla tato v roce 1996 dokončena. V roce 1990 bylo založeno družstvo mladých hasičů, které se průběžně a každoročně zúčastňovalo  různých soutěží ve hře Plamen, což obnášelo podzimní branný závod a jarní soutěž v požárním sportu. Toto družstvo mladých hasičů je aktivní do současné doby, a pod vedením svých vedoucích postupně Jiřím Otoupalem, Jaroslavem Hájkem ml., Michalem Svobodou a od roku 2001 Zdeňkem Pernou ml. dosahovalo a dosahuje na naše skromné poměry velice dobrých výsledků. V roce 1995 bylo založeno družstvo žen, které se v uvedený rok při požární soutěži konané v naší obci u příležitosti 20.výročí založení sboru, velice dobře uvedlo. Jeho činnost pokračuje doposud.

Družstvo našich mužů se každoročně zúčastňuje pravidelné okrskové soutěže, následně oblastních soutěží a někdy i okresní. Za dobu trvání sboru jsme aktivně zasahovali při několika požárech, které se v okolí obce vyskytly. Zdejší hasičský sbor je hybnou pákou veškerého dění v obci, co se týče hlavně brigádnické činnosti a dále pořádání různých kulturních akcí, jako masopust a různé akce pro děti.